Niệm Phật

https://www.niemphat.vn là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực

Visit our website

Do you also want to write and share stories?

With Poptype it is easy to create beautiful stories and share them to your social networks.