Share

cgcamps

Corp Gift VN là cầu nối giữa học sinh, sinh viên Việt Nam với môi trường giáo dục quốc tế thông qua những trại hè singapore, du học new zealand… giúp học sinh hiểu rõ hơn và dần dần từng bước làm quen với cuộc sống và học tập tại các quốc gia phát triển trên Thế Giới.

https://cgcamps.com/chuong-trinh/trai-he-singapore-corpgift-2020/

https://cgcamps.com/chuong-trinh/trai-he-new-zealand-corpgift-2020/

Do you also want to write and share stories?

With Poptype it is easy to create beautiful stories and share them to your social networks.